Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Blog

uitvoering WMO naar gemeente

Posted on November 10, 2014 at 4:25 AM Comments comments (11)
Wanneer u door letsel aangewezen bent op voorzieningen, was daarvoor de WMO, wet maatschappelijke ondersteuning. 

Mensen met een beperking konden via deze wet een aanvraag indienen voor bijvoorbeeld een rolstoel, huishoudelijke hulp of een traplift etc. 

Per januari 2015 wordt de WMO uitgevoerd door de gemeente. Per gemeente kan er een verschil op gaan treden. 

Welke invloed heeft de wijziging van het stelsel op uw situatie? 

Wilt u meer weten? Mail dan, ik zal de onderwerpen in de blogs bespreken als dit nodig/zinvol is! 

handige links:


Letselvragen 10 daagse, vraag 10: Wat is een loonvordering?

Posted on August 15, 2014 at 11:41 AM Comments comments (1)
Wat is een loonvordering? 

Wanneer u werkgever bent kan er sprake zijn van een loonvordering. 

Uw werknemer wordt arbeidsongeschikt door toedoen van een derde. Uw werknemer kan zijn werkzaamheden niet verrichten, maar u moet wel het salaris doorbetalen. U lijdt schade doordat u loon moet doorbetalen, waar geen arbeid tegen over staat.

U heeft "hetzelfde" vorderingsrecht als uw werknemer. 

Wanneer u het salaris niet zou doorbetalen, zou er loonschade zijn bij de werknemer. De werknemer zou dan het niet doorbetaalde salaris op de aansprakelijke partij kunnen verhalen. Nu bent u op grond van de wet verplicht uw werknemer door te betalen. De werknemer heeft hierdoor geen schade. Het vorderingsrecht van uw werknemer wordt op de werkgever overgedragen. U heeft een vorderingsrecht op de aansprakelijke partij. 

Wel is er sprake van een zogenaamd civiel plafond. Dit betekent het volgende. De schade welke uw werknemer zou lijden, zou de schade zijn, welke hij werkelijk lijdt. Namelijk het netto salaris dat hij op zijn bankrekening ontvangt. Dit is dan ook het maximum bedrag dat u als werkgever kunt vorderen. 

Wel is daar in de afgelopen jaren aan toegevoegd, dat ook de kosten voor reïntegratie mogen worden vergoed. Bijvoorbeeld, hulp middelen op de werkvloer, kosten voor medische begeleiding etc. 

Wanneer het een ongeval op de werkvloer betreft, zou u uzelf aansprakelijk moeten stellen. Bij een arbeidsongeval is derhalve geen optie tot verhaal van de loonvordering. 

Vragen 10 daagse, vraag 9: Wat is kwijting?

Posted on August 14, 2014 at 1:22 PM Comments comments (1)
Wat is kwijting? 

Wanneer het slachtoffer is hersteld, of er is sprake van een eindsituatie, kan de letselschade zaak worden geregeld. 

Dit kan door middel van een definitieve regeling of een open regeling. 

Bij een open regeling kunt u op de zaak terug komen. De verzekeraar zal dan een (iets) lager eindbedrag vergoeden, omdat zij risico blijven lopen. U kunt op de zaak terug komen namelijk. Wel moet dan worden opgelet dat de zaak niet verjaard. Dit kan door stuiting. Stuiting is een formele brief, waarin de verjaring wordt gestuit. Deze brief stelt u belangenbehartiger op. 

Wanneer u alle risico's afkoopt, zowel de goede als de kwade kansen. Wordt uw zaak definitief geregeld. Er wordt gerekend door de verzekeraar en uw belangenbehartiger. Toekomst risico's worden meegewogen. Zowel risico's dat het slechter met u gaat, als risico's dat het beter met u gaat. 

Wordt op deze wijze geregeld, dit is meestal het geval, dan wordt het bedrag dat u samen als algehele schade overeenkomt, opgenomen in een vaststellingsovereenkomst. 

De vaststellingsovereenkomst is een contract waarin u de verzekeraar kwijting verleent. U geeft aan dat u akkoord gaat met de schadevergoeding, u geeft rechten om in de toekomst op uw zaak terug te komen hiermee op. 

Er kan wel een voorbehoud worden opgenomen, wanneer bepaalde klachten heel waarschijnlijk zijn. Dit wordt dan in een aparte clausule opgenomen. Wanneer deze specifieke klachten dan in de toekomst optreden, kunt u daarmee wel een beroep doen de verzekeraar en moet uw zaak opnieuw in behandeling worden genomen. 

In een heel enkel geval kan op een vaststellingsovereenkomst terug worden gekomen. Dit moet dan wel met heel goede redenen zijn en het gaat bijna altijd via de rechter. 
Vragen 10 daagse, vraag 8: Wat is een expertise?

Posted on August 13, 2014 at 11:04 AM Comments comments (0)
Vraag 8: Wat is een expertise? 

Het gaat bij letselschade dan meestal om een medische expertise. 

Op een moment (eindsituatie) zal in kaart worden gebracht welk letsel door het ongeval is veroorzaakt en welk letsel blijvend is of welk letsel misschien al voor het ongeval aanwezig was.  

Er wordt in overleg een onafhankelijke arts ingeschakeld, die dit vast gaat stellen. 

Vaak gaat het om een orthopeed of neuroloog, maar soms ook een psycholoog. 

Vast gesteld wordt welk letsel door het ongeval is veroorzaakt. Welk percentage bijvende invaliditeit hierbij hoort en welke beperkingen u door het letsel heeft. 

Blijvende invaliditeit: Letsel dat niet meer zal herstellen uitgedrukt in een percentage. Het percentage wordt door de arts berekend op basis van medische richtlijnen.  

Beperkingen: Handelingen welke door het letsel niet meer (volledig) mogelijk zijn. Denk aan bijvoorbeeld: beperkt in (lang) lopen of (lang) staan, duwen, trekken, tillen, buigen, knielen etc. 

Het slachtoffer krijgt altijd eerst inzage. Pas na overleg met het slachtoffer en overleg met de medisch adviseur van de belangenbehartiger gaat de expertise naar de verzekeraar. 

Deze expertise dient dan als uitgangspunt voor een regeling van letselschade. Vragen 10 daagse, vraag 7: Wat is een second opinion?

Posted on August 12, 2014 at 4:26 PM Comments comments (0)
Wat is een second opinion? 

Wanneer uw letselschade zaak op een punt is van eindregeling zal uw belangenbehartiger u uitleg geven. 

Uw belangenbehartiger stelt een voorstel ter eindregeling op. Dit zal met u worden besproken. 

Hij legt u uit welke schade componenten mee zijn gewogen in de regeling. Over welke termijn deze kosten mee zijn geteld. Waarom op een bepaalde wijze is gerekend en hoe daar uiteindelijk een eindbedrag uit komt, dat als voorstel ter regeling kan worden neergelegd bij de tegenpartij.  

Begrijpt u uw belangenbehartiger niet of bent u het niet eens met hetgeen uw belangenbehartiger redelijk vindt. Vraag dan toelichting en extra uitleg. 

In het geval u dan nog niet zeker bent van de juistheid van hetgeen uw belangenbehartiger voorstelt, kunt u een second opinion vragen. U vraagt deze aan een andere belangenbehartiger het voorstel te beoordelen. Deze belangenbehartiger zal dan aangeven of het voorstel al dan niet juist is. Wanneer hij van mening is dat het voorstel niet juist is, kan hij toelichten wat anders zou kunnen. 

Veel belangenbehartigers doen dit gratis. Vraag altijd vooraf bij zo'n second opinion of het u vrijstaat uiteindelijk te kiezen, wie de afwikkeling doet, uw oorspronkelijke belangenbehartiger, of wil de nieuwe belangenbehartiger uw zaak dan ook overnemen? Zorg dat dit vooraf helder is. 

Vragen 10-daagse, vraag 6: Wat wordt vergoed na overlijden?

Posted on August 11, 2014 at 1:35 PM Comments comments (0)
Wat wordt vergoed na overlijden? 

Wanneer er sprake van een aansprakelijke derde is, zijn er meerdere schade componenten die voor vergoeding in aanmerking komen. 

1. De kosten voor begrafenis of crematie.

2. Het wegvallen van het inkomen van de overledene kan schade zijn. Dit wordt middels een berekening vast gesteld. Het gaat om schade van bepaalde nabestaanden die door de overledene werden onderhouden. 

3. Shockschade, kan aan de orde zijn. Wanneer naasten getuige zijn van het overlijden en worden geconfronteerd met zeer heftige beelden. Dit kan per geval worden beoordeeld. Voor er sprake van shockschade kan zijn moet wel aan een aantal strenge voorwaarden zijn voldaan. 

4. Smartengeld, kan aan de orde zijn. Wanneer de overledene nog geleefd het na het ongeval en hij zelf recht op smartengeld zou hebben gehad. De nabestaanden hebben in nederland geen recht op smartengeld door het overlijden van een dierbare. 

5. Smartengeld na overlijden wordt affectieschade genoemd. Hierover zijn nog steeds besprekingen gaande en er wordt wisselend over gedacht. Tot heden is deze schade component niet toegewezen. 
vragen 10 daagse, vraag 5: Wat is verjaring?

Posted on August 8, 2014 at 3:21 PM Comments comments (0)
Wat is verjaring 

Wanneer u letsel heeft door toedoen van een derde, kan uw recht op schadevergoeding verjaren. 

De WAM (motorrijtuigen) verjaart na 3 jaar. Dit is de periode waarbinnen u de verzekeraar van het motorvoertuig rechtstreeks kunt aanspreken. 

De wettelijke termijn van verjaring is 5 jaar. U kunt binnen een periode van 5 jaar een beroep doen op uw recht op schadevergoeding bij de aansprakelijke partij op grond van de wet. 

Wanneer er onderhandelingen gaande zijn en de verzekeraar niet met nadruk heeft aangegeven dat zij de onderhandelingen afbreken (middels een art. 10 wam brief) verjaart uw zaak in principe niet. 

Wanneer u twijfelt of denkt dat u nog een recht op schadevergoeding heeft, kunt u altijd even met een belangenbehartiger overleggen. 


Vragen 10 daagse, vraag 4: Wat als ik gewond raak tijdens het sporten?

Posted on August 7, 2014 at 4:33 PM Comments comments (0)
Wat als ik gewond raak tijdens het sporten? 

Er is soms wel en soms niet aansprakelijkheid. 

Bij het sporten begeef je je in een situatie met een verhoogd risico. Sport en spel risico. Er is door sporten een kans op ongevalletjes met letsel tot gevolg. De normale sport risico's zoals een bal tegen je hoofd tijdens het voetbal, vallen van de balk bij het turnen of een hockey stick tegen je hand, horen er min of meer bij. Daarvoor is in principe geen aansprakelijkheid. 

Anders is het, wanneer het gaat om verwijtbaar handelen, dat niet bij het normaal te verwachten spel hoort. In de rust komt er ineens een bal op je hoofd, onvoldoende maatregelen voor de veiligheid in de vorm van matten of hulp personen, een grove overtreding, woede uitbarsting oid. 

Bij veel maneges bijvoorbeeld, wordt aangegeven door middel van bordjes, dat zij niet aansprakelijk zijn voor ongevallen. Dit soort bordjes zijn een waarschuwing, maar wanneer er iets verwijtbaar aan de manege tot letsel leidt, zal door deze waarschuwing de aansprakelijkheid niet zomaar ontbreken.  

Het is altijd de moeite waard om te overleggen wat de opties zijn. 

Er is overigens ook een mogelijkheid om een sport- en spelclausule op te nemen in uw AVP. Dan wordt schade (soms gedeeltelijk) veroorzaakt door sporten wel vergoed. Het gaat daarbij echter niet om schade aan een mede sporter. Ook dit moet dus wel even goed worden uitgezocht. 

10 dagen vragen, Vraag 3. Wanneer heb ik recht op schadevergoeding?

Posted on August 6, 2014 at 2:19 PM Comments comments (0)
Wanneer heb ik recht op schadevergoeding?

Uiteraard moet er sprake van schade zijn. U kunt denken aan materiële schade, fiets, auto, kleding etc. Maar ook schade doordat u door letsel niet kunt werken, uw huishouding niet kunt runnen, medische kosten maakt, etc. 

Er moet een aansprakelijke partij zijn. Op deze partij heeft u een vordering. 

Er kan sprake zijn van een ongeval in het verkeer. Iemand heeft u aangereden, of u zit bij iemand in de auto, die een aanrijding veroorzaakt. 

Ook kan een ongeval tijdens of door uw werk ontstaan. Door toedoen van een iemands dier of kind. Maar denk ook aan een gebrekkig opstal, of een ontbrekende stoeptegel. 

Heeft u mogelijk recht op schadevergoeding, aarzel dan niet een belangenbehartiger in te schakelen!

De belangenbehartiger kan uw situatie beoordelen en u helpen bij het verkrijgen van de schadevergoeding waarop u recht heeft. 

10 dagen vragen, Vraag 2. Wat kost een belangenbehartiger

Posted on August 5, 2014 at 5:04 PM Comments comments (0)
Wat kost een belangenbehartiger:

U heeft het recht om u bij te laten staan door een deskundige. De kosten vormen een deel van de schade, die u lijdt. Dit is gebaseerd op de wet art. 6:96 BW. De meeste belangenbehartigers zullen u geen nota sturen. De nota gaat naar de verzekeraar. Deze vergoedt de redelijke kosten voor rechtsbijstand. 

Wanneer uw belangenbehartiger onredelijk veel uren in uw letselschade zaak steekt kan de verzekeraar hierover vragen stellen of soms een deel niet vergoeden. 

Ook kan het zijn dat uw belangenbehartiger een onredelijk hoog uur tarief vraagt, de verzekeraar kan hierbij ook vragen stellen, of niet de hele rekening vergoeden. 

Ook kan het zijn dat de aansprakelijkheid voor een deel wordt erkend en u een deel "eigen schuld" krijgt toegerekend. In dit geval geldt dat deel eigen schuld ook over de kosten die gemaakt worden voor rechtsbijstand. 

Soms komt dan de belangenbehartiger bij u, kijk altijd na wat er in het contract of in de algemene voorwaarden staat. Maak goede afspraken met uw belangenbehartiger! 

In de meeste gevallen zult u niet met kosten worden geconfronteerd. 

Annet Super


[email protected]

tel. 06-83258896


Heeft u vragen of wilt u nadere informatie, neemt u dan gerust contact op. Een oriƫnterend gesprek is vrijblijvend en kan al veel duidelijk maken.

This site uses Google reCAPTCHA technology to fight spam. Your use of reCAPTCHA is subject to Google's Privacy Policy and Terms of Service.

Bedankt voor uw bericht!